Технология приборо­строения


Научно-технический журнал

Модель Фур'є-фільтрації вихідних аналогових сигналів частотних датчиків

У роботі представлена модель Фур'є-фільтрації, реалізована засобами Python. Результати імітаційного моделювання демонструють застосування розробленої моделі фільтрації з перетворенням часової області в частотну, фільтраціею гармонік і зворотного дискретного Фур'є перетворення в часову область. Наведені графічні результати роботи моделі свідчать про компенсації ефектів спотворень сигналу шумом.

 В работе представлена модель Фурье-фильтрации, реализована средствами Python. Результаты имитационного моделирования демонстрируют применение разработанной модели фильтрации с преобразованием временной области в частотную, фильтрацией гармоник и обратного дискретного Фурье преобразования во временную область. Приведенные графические результаты работы модели свидетельствуют о компенсации эффектов искажений сигнала шумом.

 The article presents the Fourier filtering model, implemented by means of Python. Results of simulation modeling demonstrate the application of the developed filtering model with the transformation of the time domain into the frequency domain, the filtration of harmonics and the inverse discrete Fourier transformation into the time domain. The resulted graphic results of the model work indicate the compensation of the effects of signal distortion by noise.

Скачать полную версию статьи